Amidah-Avot v’Imahot [pg.274]

Prayers and Lyrics

Lyrics